Fundacja

Wolność, Pasja, Przygoda

Cele fundacji

Cel 1

Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Cel 2

Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości

Cel 3

Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności

Cel 4

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa

Cel 5

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży

Cel 6

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Cel 7

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Cel 8

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Cel 9

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel 10

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Cel 11

Działalność charytatywna

Cel 12

Promocja i organizacja wolontariatu

Cel 13

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskosci oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Cel 14

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji

Cel 15

Prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej, majac w szczególności na względzie upowszechnianie postaw życiowych zgodnych z Biblią rozumianą jako Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Cel 16

Sprawowanie chrześcijańskiego kultu religijnego

Szkoły Maranatha

Fundacja wspiera działalność Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Maranatha oraz Liceum Ogólnokształcące Maranatha w Knurowie.
Szkoły zostały powołane w celu wspierania edukacji domowej i alternatywnej.
Edukacja domowa jest zjawiskiem niszowym i mało rozumianym w środowisku oświatowym, co negatywnie wpływa na dzieci spełniające obowiązek szkolny poza szkołą. Szkoły Maranatha są miejscem, gdzie uczniowie i ich rodziny spotykają się ze zrozumieniem i wsparciem. Egzaminy są przeprowadzane w sposób przyjazny i motywujący, a cała szkoła przystosowana do niestandardowych zajęć i integracji. Szkoły są otwarte na edukację dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawnościami.

mrnth.pl

Kontakt

 

Fundacja Wolność, Pasja, Przygoda

ul. Niepodległości 11, 44-190 Knurów

e-mail: fundacja@wpp.org.pl

REGON: 388542387, NIP: 9691645648

Nr konta Fundacji:
PKO BP 11 1020 2401 0000 0102 0609 6376